Ochrana osobních údajů

Oblast působnosti

Mnoho zákazníků, dodavatelů, poskytovatelů služeb, uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců denně poskytuje společnosti ADUS Technologies s.r.o., Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad, provoz:  KINKA STORE, Nám. Egídia 2950, 05 801 Poprad, své osobní údaje. Společnost považuje ochranu svěřených informací a údajů za součást své firemní odpovědnosti. Zásady ochrany údajů, jako je minimalizace údajů, transparentnost a bezpečnost údajů, jsou proto pro společnost nejvyšší prioritou.

Naším cílem je vytvořit takové zásady ochrany osobních údajů, aby každý mohl okamžitě získat přehled o účelech, pro které společnost zpracovává osobní údaje. Zároveň je nutné poskytnout dostatek informací osobám, které mají zájem o podrobnější přehled. Všechny níže uvedené informace se týkají využívání digitálních služeb prostřednictvím osobních počítačů (PC), chytrých telefonů, tabletů a jakýchkoli jiných mobilních nebo stacionárních terminálů, které lze připojit k internetu.

Přečtěte si prosím pozorně naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud k nim máte jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete je kdykoli zaslat na adresu

Kontaktní údaje a provozovatel

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete uplatnit svá práva v některém z výše uvedených případů, kontaktujte nás.

ADUS Technologies Ltd.

Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad , tel : 0951 021 891

Provozovna: ADUS, s.r.o:  KINKA STORE, Nám. Egidia 2950, 05 801 Poprad,

IČ: 50403869, DIČ: 2120318288

DIČ: SK 2120318288

E-mail: objednavky@kinka.sk, web: https://www.kinkastore.sk/

 

Vaše práva

Jako subjekt údajů jste oprávněni kdykoli vůči nám uplatnit svá práva. Pokud jsou splněny zákonné požadavky, platí následující práva:

Právo na přístup k údajům v souladu s článkem 15 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR);

Žádost o informace

Abychom mohli zpracovat vaši písemnou žádost, jsme povinni důkladně ověřit vaši totožnost. Berte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo požadovat další informace nebo prokázání totožnosti v závislosti na míře závažnosti dotčených údajů. Tento postup slouží především k ochraně údajů před neoprávněným přístupem třetích osob.

Právo na opravu v souladu s článkem 16 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR);

právo na výmaz v souladu s článkem 17 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR);

právo na omezení zpracování v souladu s článkem 18 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR);

právo na přenositelnost údajů v souladu s článkem 20 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR);

Žádost o přenositelnost údajů

Právo vznést námitku/odvolat souhlas v souladu s článkem 21 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR);

Právo podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s článkem 77 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vezměte prosím také na vědomí, že si vyhrazujeme právo nezpracovávat žádosti, které jsou nadměrné nebo které jsou obdrženy bez příslušného dokladu totožnosti. O této skutečnosti vás budeme písemně informovat.

Podrobnosti o vašich právech

Přístup, přenositelnost údajů

Máte právo kdykoli získat bezplatné potvrzení o údajích, které o vás zpracováváme. Kromě toho máte právo na přenos údajů, které jste nám poskytli, a to buď osobně, nebo ke správci údajů, který je třetí stranou.

Pokud si přejete získat potvrzení týkající se údajů, které o vás zpracováváme, nebo pokud žádáte o přenos těchto údajů, kontaktujte nás písemně na adrese objednavky@kinka.sk .

Upozorňujeme, že předávat můžeme pouze údaje, které jsou založeny na uděleném souhlasu nebo na smlouvě.

Oprava, výmaz a omezení

Na základě Vaší žádosti opravíme, zablokujeme nebo vymažeme údaje, které se Vás týkají a které byly zpracovány, pokud tomu nebrání jiné právní předpisy (např. povinnost uchovávat údaje vyplývající ze zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník nebo zákon č. 431/2002 Sb. o účetnictví. Kontaktujte nás prosím písemně na adrese objednavky@kinka.sk .

Své údaje můžete kdykoli zobrazit, opravit nebo vymazat ve svém uživatelském účtu v části "Můj účet" pomocí své e-mailové adresy a hesla.

Odvolání souhlasu/nesouhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat krátkým písemným oznámením. Kontaktujte nás prosím písemně na adrese objednavky@kinka.sk .

Proti používání vašich údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku zasláním krátkého písemného oznámení na adresu objednavky@kinka.sk nebo svůj souhlas odvolat, a to bez jakýchkoli nákladů, s výjimkou nákladů na přenos podle stanovených základních tarifů.

Pokud se chcete z odběru newsletteru odhlásit, najdete příslušný odkaz na konci newsletteru. Registrovaní uživatelé mohou zrušit svou registraci k odběru newsletteru na stránkách www.kinka.sk v sekci "Můj účet".

Pokud si přejete vyjádřit nesouhlas s anonymní webovou analýzou a funkcemi sledování s platností do budoucna, můžete tak učinit prostřednictvím panelu souhlasů.

Upozorňujeme, že toto odvolání souhlasu zabrání pouze shromažďování údajů pro účely webové analýzy přímo na webových stránkách. Informace týkající se osobní analýzy údajů o používání a nákupu, které přesahují výše uvedené, naleznete zde. Proti této analýze údajů můžete vznést námitku zasláním krátkého písemného oznámení na adresu objednavky@kinka.sk .

Zabezpečení údajů

V souvislosti s přenosem dat, například při zadávání údajů o zákaznících do objednávkového nebo kontaktního formuláře, a také při náboru nových zaměstnanců nabízíme postup využívající bezpečnostní protokol SSL (Secure Socket Layer) spolu s 256bitovým šifrováním.

Přenos šifrovaných dat poznáte podle obrázku uzavřeného klíče nebo symbolu zámku v dolní části prohlížeče.

K ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo ztrátou uplatňujeme nejvyšší úroveň opatrnosti a bezpečnostních standardů. Zdůrazňujeme, že přenos dat přes internet (například v e-mailové komunikaci) může zahrnovat bezpečnostní rizika. Údaje není možné plně ochránit před přístupem třetích stran.

 Další podrobnosti

Zabezpečení při platbách

Společnost KINKA nabízí úhradu faktur, a to na dobírku v hotovosti nebo platební kartou a formou zálohy. Všechny způsoby platby jsou komplexně chráněny výše uvedenými bezpečnostními standardy.

Kontaktní formulář

Účelem kontaktního formuláře je nabídnout snadný způsob, jak kontaktovat společnost, pokud na nás máte nějaké dotazy. Informace, které uvedete v kontaktním formuláři, jsou obecně nepovinné. Informace, které se vás týkají, budeme zpracovávat za účelem zodpovězení vámi zaslaných dotazů.

Společnost uchovává informace, které jsou nezbytné pro dodržení obchodních a daňových předpisů, po dobu stanovenou zákonem. V rámci této doby (zpravidla deset let) budou údaje znovu zpracovány pouze v případě kontroly finanční správy, pro účely finančního a daňového ověření a za účelem objasnění případné trestné činnosti. S výjimkou případů, kdy se na vás vztahuje zákonná lhůta pro uchovávání údajů, budou vaše údaje vymazány, jakmile bude dosaženo účelu zpracování.

Předávání údajů

Společnost nepředává vaše údaje třetím stranám pro komerční účely.

Pokud vaše údaje zpracovávají poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají při poskytování služeb zákazníkům, dodávkách našich produktů a vytváření a zasílání propagačních materiálů, bude rozsah předávaných údajů omezen na nezbytné minimum.

Údaje jsou předávány v zašifrované podobě.

Výběru partnerů pro zpracování věnujeme velkou pozornost a naši partneři jsou povinni s vašimi údaji zacházet důvěryhodně a dodržovat naše vlastní standardy ochrany údajů v souladu s článkem 28 GDPR. Naši partneři nesmějí předávat údaje našich zákazníků třetím stranám pro účely přímého marketingu ani je sami používat pro komerční účely.

Spolupracujeme také s dodavateli a spolupracovníky. Pokud vaše údaje předáváme dodavatelům nebo spolupracovníkům za účelem zpracování vaší objednávky, abychom mohli splnit smlouvu, budeme vás o tom informovat zvlášť. Spolupracovníky si pečlivě vybíráme. Naši spolupracovníci nesmějí předávat údaje našich zákazníků třetím stranám pro účely přímého marketingu. Naši spolupracovníci mohou zpracovávat pouze údaje, které jsou takto předávány za účelem vyřízení vaší objednávky.

V rámci zpracování poskytujeme vaše údaje následujícím příjemcům:

- informačním orgánům, agenturám pro vymáhání pohledávek

orgánům veřejné moci,

- poskytovatelům IT služeb / poskytovatelům cloudových služeb,

- poskytovatelům logistických služeb, poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb,

- daňovým poradcům,

 

Přenosy do třetích zemí

Žádné předávání do třetích zemí.

Pokud to ve výjimečných případech není možné a je nutné předat údaje do třetí země, společnost přijme veškerá nezbytná opatření (například formou smluvních doložek podle normy EU), aby dosáhla odpovídající úrovně ochrany údajů.

Poskytování nezbytných údajů

Osobní údaje, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa atd. zpracováváme v různých situacích zpracování. V těchto zásadách ochrany osobních údajů vám chceme co nejpodrobněji popsat, jak s vašimi údaji nakládáme, na jakém právním základě vaše údaje zpracováváme a zda je poskytnutí vašich údajů smluvně nebo právně nezbytné.

Pokud společnost zpracovává vaše údaje na smluvním nebo zákonném základě, pole pro zadání údajů se zobrazí jako povinná, pokud tyto informace vyžadujeme pro účely plnění smlouvy nebo z důvodu zákonného požadavku. Tato povinná pole naleznete například během procesu objednávky. Pokud povinné údaje nebudou zadány, nebudeme vám moci poskytnout naše služby.

Pokud je možné zadat další osobní údaje do nepovinných polí, požádáme vás o rozhodnutí, které údaje nám chcete poskytnout.

 

Postup objednávání ve společnosti

Pro uzavření, dokončení nebo zrušení smlouvy či objednávky je třeba zadat vaše osobní údaje. Jedná se například o následující údaje:

jméno, příjmení,

fakturační a dodací adresa,

e-mailová adresa,

fakturační a platební údaje,

případně telefonní číslo.

Zpracování objednávek zahrnuje také doručení objednaného zboží, zpracování plateb a zasílání elektronických potvrzení objednávek a faktur.

Rádi bychom vás informovali, že v případě požadavku na zákaznickou podporu si vyhrazujeme právo zpracovat vaše kontaktní údaje za účelem vyřízení vašeho požadavku.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Údaje, které nám poskytujete, jsou založeny na smluvním vztahu mezi vámi a společností.

Vaše kontaktní údaje, tedy údaje, které jsme shromáždili za účelem plnění smlouvy, uchováváme až do konce zákonné a případně smluvní záruční doby a záručních práv. Po uplynutí této doby uchováváme informace týkající se smluvního vztahu, které jsou vyžadovány obchodními a daňovými předpisy, a po dobu závazně stanovenou zákonem. Během této doby (zpravidla deset let od uzavření smlouvy) budou údaje znovu zpracovány pouze v případě kontroly finanční správy pro účely finančního a daňového ověření a za účelem objasnění případné trestné činnosti.

 

Online zákaznický účet

Abychom vám nákup co nejvíce usnadnili, poskytujeme možnost trvalého uložení vašich osobních údajů v zákaznickém účtu chráněném heslem. Registrace je dobrovolná. Po vytvoření uživatelského účtu není třeba údaje znovu zadávat. Údaje, které byly v souvislosti s vaším uživatelským účtem uloženy, si navíc můžete kdykoli prohlédnout. Máte také možnost údaje opravit nebo uživatelský účet vymazat. Upozorňujeme, že vymazání uživatelského účtu online má za následek pouze jeho smazání v systému internetového obchodu. Neznamená to však nutně jeho odstranění v navazujících systémech. Po odstranění uživatelského účtu by měly být odstraněny všechny údaje, které se k němu vztahují, s výjimkou údajů, které jsou nezbytné pro zpracování objednávek zákazníků.

Kromě údajů požadovaných při objednávce je třeba pro nastavení uživatelského účtu nastavit také vlastní heslo. Toto heslo spolu s vaší e-mailovou adresou slouží k přístupu k vašemu uživatelskému účtu.

Po přihlášení se aktivují takzvané trvalé soubory cookie. Z bezpečnostních důvodů bude přístup k některým částem vašeho účtu, jakož i přístup k objednávkám a změnám vaší adresy a platebních údajů nadále chráněn heslem. Pokud si tuto funkci nepřejete používat, odhlaste se na konci své návštěvy pomocí tlačítka odhlásit. Zpracování je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení EU o ochraně osobních údajů. Náš oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že vám chceme zajistit pohodlné používání našich webových stránek/aplikace.

Objednávání v obchodě

Pokud jste zadali objednávku, která má být doručena z obchodu, probíhá zpracování údajů, jak je popsáno výše. Pokud jste si nechali objednávku doručit do prodejny, budete informováni e-mailem, textovou zprávou nebo telefonicky, až bude objednávka připravena k vyzvednutí ve vámi zvolené prodejně.

Oznámení

Dále shromažďujeme základní obchodní číselné údaje z objednávek a vyhodnocujeme je, aniž bychom je spojovali s konkrétními osobami. Cílem tohoto postupu je obchodní optimalizace našich procesů. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (oprávněný zájem).

Máte právo kdykoli získat bezplatný přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu a případně na výmaz, jakož i právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů z naší strany.

Návštěva našich webových stránek

Při vstupu na naše webové stránky se shromažďují určité údaje. Tyto údaje statisticky vyhodnocujeme a používáme je pouze k nabídce individuálního marketingového obsahu, zvýšení atraktivity a zlepšení obsahu a funkcí našich webových stránek.

Na našich serverech ukládáme informace v souborech protokolů, které nám z technických důvodů automaticky odesílá váš prohlížeč. Tyto informace jsou:

- typ/verze prohlížeče,

- použitý operační systém,

- URL odkazujícího serveru (poslední navštívená stránka),

- hostitelské jméno přistupujícího koncového zařízení (IP adresa, anonymizovaná),

- datum a čas přístupu na server,

u chytrých telefonů, tabletů a jiných mobilních koncových zařízení: výrobce/model. Tyto údaje se neukládají ve vztahu ke konkrétní osobě. Nedochází ani ke kombinaci těchto údajů s jinými zdroji údajů.

Právním základem pro zpracování vaší IP adresy je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z níže uvedených účelů zpracování:

- Zajištění bezproblémového připojení,

- zaručení pohodlného používání našich webových stránek/aplikace,

- posouzení bezpečnosti a stability systému.

Vaši IP adresu ukládáme zpravidla v anonymní podobě a během tohoto procesu nedochází k žádné osobní analýze. Celá IP adresa se ukládá pouze za účelem sledování technických chyb a pokusů o hackerské útoky,.

S výjimkou uložení za účelem protokolování obsahu vaši IP adresu následně po ukončení vaší návštěvy včas odstraníme.

Reklama/Marketing

Údaje našich zákazníků zpracováváme pro účely přímého marketingu v souladu s právními předpisy. V rámci tohoto procesu cíleně dbáme na to, aby naše služby byly co nejvíce přizpůsobeny vašim požadavkům. Používáme hodnoty pravděpodobnosti a snažíme se vám v ideálním případě předkládat pouze takový reklamní obsah, který vás zajímá.

Proti používání vašich údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku zasláním krátkého písemného oznámení na adresu objednavky@kinka.sk nebo svůj souhlas odvolat, a to bez jakýchkoli nákladů, s výjimkou nákladů na přenos podle stanovených základních tarifů.

Pokud vznesete námitku, bude vámi uvedená kontaktní adresa zablokována z hlediska následných procesů souvisejících s reklamou. Upozorňujeme, že ve výjimečných případech je možné zasílat reklamní materiály i po vznesení námitky. Důvody jsou technické a neznamenají, že se vaší námitkou nebudeme zabývat.

Právním základem pro toto zpracování je § 62 odst. 3 zákona č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Je v našem zájmu zasílat reklamu v souladu s požadavky a tento zájem je považován za oprávněný ve smyslu výše uvedeného nařízení.

Máte právo kdykoli bezplatně získat přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu a případně výmaz, jakož i právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů z naší strany.

Soubory cookie, sledování, (pře)cílení

Abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zážitek z nakupování, používá společnost soubory cookie a sledovací pixely. Používáme je v našich digitálních službách a newsletteru. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie. Pokud to vyžaduje zákon, požádáme vás o udělení souhlasu k tomuto účelu. Souhlas nám udělíte kliknutím na lištu, která se zobrazí na našich stránkách.

Panel se souhlasem:

Kliknutím na tuto stránku nebo kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby založené na souborech cookie. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat nebo změnit v sekci "Předvolby".

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače, chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím našich digitálních služeb a které ukládá váš prohlížeč.

Soubory cookie zajišťující základní funkce a měření

Soubory cookie používáme k zajištění funkčnosti webových stránek a k provádění základních měření na základě oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Tímto způsobem provádíme měření v pseudonymizované podobě:

Frekvenci nebo přístup na stránky nebo k produktu,

prohlížení našich stránek

Soubory cookie slouží také ke správě speciálních a komfortních funkcí. Umožňují nám optimálně přizpůsobit naše digitální služby vašim požadavkům a například nabízet naši reklamu pouze příležitostně pro speciální nabídky.

Soubory cookie pro analýzu a marketing

Soubory cookie používáme také k zajištění analytických a marketingových funkcí na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení EU GDPR.

Použití těchto technologií nám a našim reklamním partnerům umožňuje zvýšit relevanci našich propagačních akcí a kampaní. Další informace naleznete níže.

Za účelem měření účinnosti našich online marketingových aktivit provádíme sledování napříč zařízeními (pseudonymizovaný profil), včetně např. počítačů, chytrých telefonů a/nebo tabletů. Vaše IP adresa je zaznamenávána pouze ve zkrácené podobě, takže není možné identifikovat příslušné připojení.

Proti osobní analýze vašich údajů za účelem zlepšování našich služeb můžete vznést námitku zasláním krátkého písemného oznámení na adresu objednavky@kinka.sk nebo odvolat svůj souhlas.

 

Sociální záložky/přídavky

Za účelem zvýšení atraktivity a snadného používání našich webových stránek používáme tzv.

Sociální záložky a sociální doplňky, abychom naše webové stránky učinili uživatelsky přívětivějšími. Používáme je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem zvýšení povědomí o naší společnosti. Propagační zájem, který je základem tohoto použití, je považován za oprávněný zájem podle GDPR. Příslušný poskytovatel musí zaručit, že operace je v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Sociální záložky/add-ony jsou internetové záložky, které umožňují přístup na naše stránky prostřednictvím příslušných poskytovatelů.

Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA),

Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA).

To znamená, že sociální záložky (tlačítka) jsou obsaženy ve formě odkazu. Po kliknutí na tlačítko vás příslušný poskytovatel přesměruje na naše webové stránky, tj. vaše údaje se přenesou až po prvním kliknutí a přesměrování na příslušného poskytovatele. Informace o nakládání s vašimi osobními údaji při využívání služeb poskytovatele naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele.

Vaše příspěvky týkající se společnosti na sociálních sítích

Vaše příspěvky vyhodnocujeme interně a zpracováváme je jako zprávy. V průběhu tohoto procesu nedochází k žádnému propojení s vaší osobou nebo zákaznickým účtem. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je v našem zájmu provádět správu názorů a analyzovat dopad sociálních médií a tento zájem je považován za oprávněný ve smyslu výše uvedeného nařízení.

Doplňky sociálních médií

Využíváme také funkce doplňků sociálních sítí pro Facebook,. Doplňky sociálních sítí jsou technologie, které vám jako uživateli umožňují zpřístupnit určitý obsah členům sociálních sítí prostřednictvím přímého spojení.

V zájmu ochrany vašeho soukromí nabízíme tyto doplňky jako tzv.

Tlačítka na dvě kliknutí (metoda dvou kliknutí). V rámci tohoto procesu používáme technické řešení pro začlenění doplňků sociálních sítí, které zabraňuje přenosu údajů přítomných na našich webových stránkách v okamžiku otevření (například vaší IP adresy) do sociálních sítí (například Facebooku).

To znamená, že tlačítka služby , Facebook (provozované společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), jsou ve výchozím nastavení neaktivní.

Aktivují se až po prvním kliknutí na doplněk sociální sítě. Obsah doplňků je přenášen přímo do vašeho prohlížeče společnostmi Facebook a Google a je integrován do našich webových stránek. Po druhém kliknutí na doplněk sociální sítě můžete plně využívat jeho funkce, například "Doporučit". Vezměte prosím na vědomí následující okolnosti týkající se příslušných doplňků.

 

 

20.11.2023