Reklamační řád

 

                I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tento dokument je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího - společnosti:

 

ADUS Technologies s.r.o.

Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad , tel : 0951 021 891

Provoz:  KINKA STORE, Nám. Egidia KINKA 2950, 05 801 Poprad,

IČ: 50403869, DIČ: 2120318288

DIČ: SK 2120318288

E-mail: objednavky@kinka.sk, web: https://www.kinkastore.sk/

 (dále jen "prodávající" nebo "KINKA").

Reklamační řád KINKA je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), zákonem č. 250/2007 Sb. zákon o ochraně spotřebitele a zákonem č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"), zákonem č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, jakož i další obecně závazné právní předpisy Slovenské republiky.

Tímto Reklamačním řádem, který je k dispozici v provozovně KINKA a na internetových stránkách www.kinka.sk, prodávající v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele řádně informuje spotřebitele (dále také jen "zákazník" nebo "kupující") o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále také jen "reklamace"), včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.

Tento reklamační řád se vztahuje na reklamaci zboží, které kupující nabyl od prodávajícího v obchodních jednotkách prodávajícího na území Slovenské republiky a také v e-shopu prodávajícího www.kinka.sk.

Tento reklamační řád se nevztahuje na reklamaci zboží KINKA zakoupeného Zákazníkem v prodejně KINKA v jiném státě než ve Slovenské republice nebo u jiných prodejců.  Při reklamaci takového zboží je nutné postupovat podle reklamačního řádu příslušného prodejce.

           II. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY A ZÁRUČNÍ DOBA

Prodávající odpovídá za vady prodávaného zboží, které má zboží při převzetí kupujícím, a za vady zboží, které se projeví po převzetí zboží v záruční době (záruka).

Délka záruční doby je 24 měsíců, pokud prodávající neposkytl záruční dobu delší. Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Životnost zboží se nemusí shodovat s délkou záruční doby.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruční doba, zanikají, pokud nejsou uplatněna v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady zboží, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejpozději následující den po koupi, jinak práva zanikají. Doba mezi uplatněním práva z odpovědnosti za vady a dobou, kdy byl kupující povinen převzít zboží po dokončení opravy, se do záruční doby nezapočítává.

V případě výměny zboží začíná záruční doba běžet znovu od převzetí nového zboží. Totéž platí, pokud je vyměněna součást, na kterou byla poskytnuta záruka.

Prodávající neodpovídá za vady zboží, pokud:

kupující způsobil vadu sám;

vznikla během záruční doby v důsledku opotřebení způsobeného běžným používáním, nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s účelem, ke kterému je zboží určeno;

nebyla řádně provedena základní údržba;

vady byly způsobeny zásahem neoprávněné osoby do zboží nebo jeho součástí;

kupující o vadě věděl nebo byl na vadu výslovně a jasně upozorněn před převzetím zboží; a pokud byla z důvodu vady poskytnuta sleva z ceny zboží;

ochranné plomby na zboží byly porušeny;

pokud je zboží reklamováno po uplynutí záruční doby nebo jiné doby, po kterou si má zboží zachovat své specifické vlastnosti.

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Má-li zakoupené zboží vadu, za kterou odpovídá prodávající, dodavatel nebo výrobce a na kterou se vztahuje záruka, má kupující právo uplatnit reklamaci pro rozpor s kupní smlouvou. Kupující je povinen uplatnit reklamaci zboží bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace řádně posouzena a vyřízena.

Kupující je povinen poskytnout součinnost při vyřizování reklamace, zejména uvést své jméno, příjmení, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum uplatnění reklamace, popis vady zboží a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Pro správné posouzení reklamace je nezbytné, aby reklamované zboží bylo kompletní a odpovídalo obecným hygienickým zásadám.

Kromě obecně známých pravidel je kupující povinen dodržovat podmínky stanovené pro užívání zboží v záručním listě nebo v návodu k použití, užívat a pečovat o zboží v souladu s jeho přirozenou životností, a pokud je zboží zapečetěno, neporušovat při jeho užívání tyto plomby.

1)Vyskytne-li se na zboží vada, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Jedná-li se o nezáruční vadu a kupující souhlasí s placenou opravou, bude zboží opraveno za cenu dle aktuálního platného ceníku.

2)Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží nebo, týká-li se vada pouze součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

3)Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za zboží bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

4)Má-li zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Stejná práva má kupující i v případě, že se jedná o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže zboží řádně užívat pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

5)Pokud se vyskytnou jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Má-li zboží vady, o kterých prodávající ví, je povinen na ně kupujícího při sjednávání kupní smlouvy upozornit. Vyjde-li vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, dodatečně najevo, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; činí-li vada zboží neupotřebitelným, má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy má kupující rovněž v případě, že jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména ty, které kupující uvedl, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže jako nepravdivé.

Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tj. zboží i jeho obal, bezprostředně po dodání za přítomnosti dopravce. V případě zjištění existence vady zboží je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit e-mailem na adresu: objednavky@kinka.sk nebo telefonicky, přičemž dopravce je povinen umožnit kupujícímu sepsání zápisu o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Veškeré přiměřené náklady, které v tomto případě vzniknou v souvislosti s vrácením zboží prodávajícímu, nese prodávající.

 

IV.MÍSTO REKLAMACE

 

Spotřebitel má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané zboží nebo poskytované služby, a to tak, že zboží doručí do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit právo dle článku III. odst. 1. až 5. tohoto reklamačního řádu (dále jen "oznámení o reklamaci"). V případě zasílání zboží poštou doporučuje prodávající zboží při zasílání k reklamaci pojistit. Prodávající nepřijímá zásilky na dobírku. Kupující má rovněž právo uplatnit reklamaci u osoby pověřené výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "pověřená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej Prodávající zašle Kupujícímu na jeho žádost.

 

V. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamační řízení u zboží, které je možno dodat prodávajícímu, je zahájeno dnem, kdy jsou kumulativně splněny všechny níže uvedené podmínky:

(a) doručení oznámení o reklamaci Prodávajícímu; a

(b) dodání reklamovaného zboží kupujícím prodávajícímu.

Prodávající vystaví Kupujícímu potvrzení o reklamaci ve vhodné formě zvolené Prodávajícím, např. Prodávající je povinen uvést přesné označení vad reklamovaného zboží, způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím, datum uplatnění reklamace, datum přijetí reklamace, číslo reklamace, kontaktní údaje Kupujícího, jméno osoby, která reklamaci vyřizuje, kdy a kde bylo zboží zakoupeno a cenu, za kterou bylo zboží zakoupeno, a pokud je potvrzení v listinné podobě, musí potvrzení obsahovat také podpis osoby, která reklamaci vyřizuje, podpis Kupujícího a razítko Prodávajícího.

Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je Prodávající povinen doručit Kupujícímu potvrzení o vyřízení reklamace neprodleně; není-li možné potvrzení doručit neprodleně, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména je-li nutné složité technické posouzení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Prodávající bude kupujícího o výsledku reklamace informovat neprodleně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo písemně a spolu se zbožím nebo e-mailem obdrží také doklad o reklamaci. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové.

Pokud kupující uplatnil reklamaci zboží v prvních 12 měsících od uzavření kupní smlouvy, může prodávající reklamaci zamítnout pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nesmí prodávající požadovat po kupujícím úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiných nákladů souvisejících s odborným posouzením zboží.

Pokud Kupující uplatnil reklamaci zboží po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a Prodávající reklamaci zamítl, Prodávající v reklamačním dokladu uvede, komu může Kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Prokáže-li kupující, že za reklamovanou vadu zboží odpovídá prodávající, může kupující uplatnit reklamaci znovu.

Pokud kupující zašle zboží k odbornému posouzení určené osobě uvedené v reklamačním dokladu, nese náklady na odborné posouzení zboží, jakož i veškeré další související účelně vynaložené náklady prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení a prodávající je povinen je kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

(a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží,

c) vrácením kupní ceny zboží v podobě jiného zboží dle výběru prodávajícího, pokud bylo zboží zakoupeno v obchodní jednotce prodávajícího,

(d) vrácením kupní ceny v hotovosti, na účet nebo formou dárkových poukazů, e) vrácením kupní ceny v hotovosti, na účet nebo formou dárkových poukazů.

(e) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

(f) písemnou výzvou k převzetí plnění určeného prodávajícím,

(g) odůvodněným odmítnutím reklamace zboží.

V případě vrácení zboží poštou nebo prostřednictvím distribučního partnera prodávajícího z důvodu vady zboží má kupující nárok na vrácení poštovného. Poplatek bude kupujícímu vrácen na jím uvedený bankovní účet do 14 dnů ode dne doručení dokladu o zaplacení prodávajícímu.

Kupující je povinen převzít reklamované zboží do 14 dnů ode dne doručení oznámení Prodávajícího o opravě reklamovaného zboží. Pokud Kupující v této lhůtě opravené zboží nepřevezme, je povinen zaplatit Prodávajícímu skladné ve výši 1,00 EUR za každý den nepřevzetí zboží až do dne převzetí zboží.

VI.ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud kupující není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání Zákazníkem, má Zákazník právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu dle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo volby, na který z výše uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí, přičemž možnost obrátit se na soud tím není dotčena.

VII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Prodávající - www.kinka.sk umožňuje kupujícímu vrátit zboží na základě oprávněného důvodu do 30 dnů od zakoupení. Kupující je povinen vymezit vady a následně zaslat poštou nebo osobně zajistit doručení zboží společnosti KINKA. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je znečištěné, neúplné nebo použité. Při vrácení zboží je Kupující povinen předložit doklad o koupi zboží. Pokud je zboží zakoupeno v rámci zvýhodněné marketingové akce (např. 2+1 zdarma), není kupujícímu při vrácení zboží vrácena celá cena zboží, ale pouze poměrná část ceny zboží ve vztahu k celému nákupu v rámci zvýhodněné marketingové akce.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 22. listopadu 2023.

V případě nákupu v e-shopu prodávajícího kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je tento reklamační řád, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném ke dni odeslání objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny tohoto Reklamačního řádu bez předchozího upozornění. Ve vztahu ke kupujícímu je prodávající vázán Reklamačním řádem ve znění platném v době provedení online objednávky nebo nákupu v kamenné prodejně KINKA.

Dozor nad dodržováním povinností Prodávajícího ve věcech ochrany spotřebitele podle platných právních předpisů provádí Slovenská obchodní inspekce.