Všeobecné podmínky

Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti prodávajícího : ADUS Technologies s.r.o., se sídlem Fraňa Kráľa 2049, 058 01 Poprad, KINKA STORE, Nám. Sv. Egídia 2950, 05 801 Poprad (dále jen "prodávající") a kupujícího (dále jen "kupující") při koupi zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím e-shopu prodávajícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodního styku založeného na webové stránce a potvrzeného poštovní objednávkou (dále jen "kupní smlouva"). (Prodávající a kupující společně dále jen "smluvní strany").

2. Tyto VOP se vztahují na nákup zboží na internetových stránkách prodávajícího a uskutečněný prostřednictvím elektronické objednávky .

3. Veškeré vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 3. Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění, tj. jedná-li se o Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění.

4. Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 250/2007 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, zůstávají těmito VOP nedotčeny.

5. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která si elektronicky vybere zboží na internetových stránkách e-shopu Prodávajícího a provede nákup prostřednictvím online objednávky. 

1. Identifikace prodávajícího

ADUS Technologies s.r.o.

Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad , tel : 0951 021 891

Provozovna:  KINKA STORE, Nám. Egidia 2950, 05 801 Poprad,

IČ: 50403869, DIČ: 2120318288

DIČ: SK 2120318288

E-mail: objednavky@kinka.sk

UPOZORNĚNÍ: adresa sídla společnosti neslouží pro vrácení zboží.

2. Způsob uzavření kupní smlouvy

Návrh prodávajícího na dodání zboží prezentovaného v e-shopu není návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) ve smyslu § 43a občanského zákoníku a prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu ohledně tohoto výrobku. Prezentace produktu v e-shopu má pouze informativní charakter. Kupující zasílá prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy formou vyplněného a odeslaného formuláře umístěného na internetových stránkách prodávajícího, kterým kupující zasílá návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží specifikovanému kupujícím za kupní cenu a za podmínek stanovených v této objednávce (dále jen "objednávka").

Před vyřízením objednávky má kupující možnost vrátit se k objednávkovému formuláři, kde může zkontrolovat a změnit již vyplněné údaje. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky provedené oznámení o přijetí objednávky v elektronickém systému prodávajícího (dále jen "přijetí objednávky"). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zaslány jakékoli další informace týkající se objednávky kupujícího.

Odesláním objednávky prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího Kupující souhlasí se zasláním faktury elektronickou cestou. Kupující odpovídá za správnost a plnou funkčnost e-mailové adresy uvedené v objednávce. Na žádost Kupujícího může být faktura zaslána také v listinné podobě.

Přijetí objednávky znamená přijetí návrhu Kupujícího na uzavření kupní smlouvy Prodávajícím. Akceptace objednávky obsahuje informace o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále informace o ceně zboží a/nebo dalších služeb, informace o předpokládané době dodání zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno, a informace o případné ceně, podmínkách, způsobu a termínu dopravy zboží do sjednaného místa dodání zboží Kupujícímu, informace o Prodávajícím (obchodní firma, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.) a případně další nezbytné informace.

Prodávající následně zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, že objednávka kupujícího byla odeslána/odeslána.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení akceptace objednávky v elektronické podobě Kupujícímu. Kupní smlouva bude Prodávajícím po nezbytně nutnou dobu uchovávána v elektronické podobě a bude Kupujícímu na vyžádání zpřístupněna. Prodávající splní povinnost vydat Kupujícímu jedno vyhotovení Kupní smlouvy bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy tím, že doručí Kupujícímu e-mailem akceptaci objednávky Kupujícím spolu s přiloženými Všeobecnými obchodními podmínkami, s jejichž obsahem Kupující souhlasil již při zadání objednávky v e-shopu. Kupní smlouva a Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny ve slovenském jazyce a Kupní smlouvu lze uzavřít ve slovenském jazyce.

Prodávající informoval Kupujícího jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a dalších podmínek před odesláním objednávky prostřednictvím:

(a) o hlavních vlastnostech zboží nebo povaze služby, a to v rozsahu odpovídajícím použitému komunikačnímu prostředku a zboží nebo službě, na příslušné katalogové stránce internetových stránek elektronického obchodu prodávajícího,

(b) informování o obchodní firmě a sídle prodávajícího v těchto všeobecných obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

c) telefonní číslo prodávajícího a další údaje důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu elektronické pošty prodávajícího, d) informace o tom, že kupující je v prodeji, a to i v případě, že je v prodeji, a to i v případě, že je v prodeji.

d) adresu prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jinou reklamaci, o čemž je informován v těchto všeobecných obchodních podmínkách a reklamačním řádu, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

(e) celkovou cenu zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní, nebo, nelze-li vzhledem k povaze zboží nebo služby cenu předem přiměřeně určit, způsob jejího výpočtu, jakož i náklady na dopravu, dodání, poštovné a další náklady a poplatky, nebo, nelze-li tyto náklady a poplatky předem určit, skutečnost, že je Kupující bude povinen uhradit, o čemž je informován na příslušné katalogové stránce e-shopu Prodávajícího,

f) platební podmínky, dodací podmínky, lhůtu, ve které se Prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, informace o postupech při uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a reklamací Kupujícího informované v příslušných článcích těchto obchodních podmínek a reklamační řád, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu Prodávajícího,

g) informace o právu Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu Prodávajícího,

h) informaci o tom, že odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu dle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku"), a v případě, že odstoupí od kupní smlouvy, také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou, informoval v bodě 6 těchto všeobecných obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

j) okolnosti, za kterých kupující ztrácí právo odstoupit od kupní smlouvy, uvedené v bodě 6 těchto všeobecných obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

k) poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby dle § 622 a 623 občanského zákoníku je informován v Reklamačním řádu, který je umístěn na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

l) o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad, než stanoví § 502 občanského zákoníku, pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i o informaci o existenci a podmínkách pomoci a služeb poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud je taková pomoc poskytována, informuje v Reklamačním řádu, který je umístěn na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

(m) kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o které prodávající ví nebo o které lze důvodně předpokládat, že o ní ví, případně o ní informuje na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího

n) že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodávajícího a bude kupujícímu k dispozici na jeho písemnou žádost, o čemž je informován v těchto všeobecných obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího, o) že jazykem nabízeným pro uzavření smlouvy je slovenština, o čemž je informován v těchto všeobecných obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

(p) informaci o možnosti a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů; prodávající na příslušné podstránce e-shopu rovněž uvedl odkaz na platformu alternativního řešení sporů, prostřednictvím které může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.

Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle písm. e) nebo nákladů na vrácení zboží podle písm. i) těchto všeobecných obchodních podmínek, není kupující povinen tyto dodatečné poplatky nebo náklady na vrácení zboží hradit.

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Všeobecné obchodní podmínky se nepoužijí v případech, kdy s Prodávajícím hodlá uzavřít kupní smlouvu osoba, která není spotřebitelem. Spotřebitelem se pro účely zákona rozumí pouze fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti v rámci zaměstnání nebo povolání.

 

3. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen:

(a) dodat kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a lhůtě na základě objednávky potvrzené převzetím a zabalit nebo vybavit je pro přepravu způsobem nezbytným pro jeho uchování a ochranu,

b) zajistit, aby dodané zboží bylo v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky,

c) neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží, poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, například e-mailem,

d) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání (návody ve slovenském jazyce, záruční list, daňový doklad).

Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny kupujícím za dodané zboží.

V případě, že Prodávající není schopen z důvodu výpadku zásob nebo nedostupnosti zboží dodat Kupujícímu zboží ve lhůtě sjednané v Kupní smlouvě nebo uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo za sjednanou kupní cenu, je Prodávající povinen nabídnout Kupujícímu náhradní plnění nebo možnost Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy (zrušit objednávku). Kupující může odstoupit od kupní smlouvy nebo zrušit objednávku zasláním e-mailu prodávajícímu. V případě, že Kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí mu Prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část nejpozději do 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy nebo zrušení objednávky Kupujícímu. Nepřijme-li Kupující v přiměřené lhůtě Prodávajícím nabízené náhradní plnění nebo neodstoupí-li od kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy doručením e-mailu Kupujícímu.

4. Práva a povinnosti Kupujícího

Kupující byl Prodávajícím informován o tom, že součástí Kupní smlouvy je závazek zaplatit Kupní cenu.

Kupující je povinen:

(a) řádně a včas převzít objednané a dodané zboží,

b) zaplatit Prodávajícímu ve sjednané lhůtě splatnosti sjednanou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží,

c) potvrdit převzetí zboží kurýrem svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami.

5. Dodací podmínky

Obvyklá dostupnost zboží s předpokládaným termínem jeho dodání Kupujícímu je uvedena u každého zboží na webových stránkách elektronického obchodu. Prodávající zobrazuje v e-shopu informace o obvyklé dostupnosti zboží (skladem, skladem ve vybraných prodejnách apod.). Tyto informace se však mohou měnit a Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost nabízeného zboží a služeb ve všech nebo některých odběrných místech nebo určitými druhy dopravy. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvě dohodnuto jinak, je prodávající povinen dodat věc kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Nesplní-li prodávající svou povinnost dodat věc ve lhůtě podle věty první, vyzve jej kupující k dodání věci v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu poskytne. Nedodá-li prodávající věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí věci i před uplynutím dodací lhůty sjednané v kupní smlouvě.

Kupující je povinen převzít zboží v místě sjednaném v kupní smlouvě nebo jinak dohodnutém mezi prodávajícím nebo jeho zástupcem pověřeným dodáním zboží a kupujícím před dodáním zboží.

Pokud Prodávající dodá Zboží Kupujícímu v místě a ve lhůtě, je Kupující povinen převzít Zboží osobně nebo zajistit, aby Zboží převzala osoba pověřená Kupujícím v jeho nepřítomnosti převzít Zboží a podepsat protokol o dodání a předání Zboží. Zboží se považuje za dodané a převzaté okamžikem předání Zboží Kupujícímu. Dodáním zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na místo, jeho převzetí kupujícím nebo jím pověřenou třetí osobou a podepsání protokolu o dodání a předání kupujícím nebo jím pověřenou třetí osobou.

Kupující je povinen prohlédnout zásilku, tj. zboží a jeho obal, bezprostředně po dodání za přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu sepsání zápisu o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného a prodávajícímu doručeného záznamu může kupující následně odmítnout převzít dodané vadné zboží nebo potvrdit dodání vadného zboží a následně v souladu s reklamačním řádem uplatnit reklamaci vad zboží. Odmítne-li kupující převzít vadné zboží, nese veškeré účelně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu prodávající.

V případě nedodání zboží Prodávajícím nejpozději ve lhůtě stanovené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit a Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu již uhrazenou Kupní cenu nebo její část do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy.

Způsob doručení si Kupující volí při zadávání objednávky v e-shopu. K dispozici jsou následující způsoby doručení:

(a) osobní odběr na výdejním místě - Kupující si zboží vyzvedne osobně na některém z dostupných výdejních míst - prodejen Prodávajícího v otevírací době. Ne všechna výdejní místa jsou k dispozici pro všechny druhy zboží a služeb. Při objednávce je Kupujícímu nabídnuta možnost výběru pouze z dostupných výdejních míst pro daný druh zboží nebo služby.

b) Kurýr - prodávající doručí zásilku kupujícímu kurýrem na zvolené výdejní místo. Zboží je doručováno kurýrem pouze v pracovní dny.

Kupující bere na vědomí a souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, korespondenční adresa na území Slovenské republiky, telefonní číslo, e-mailová adresa kurýrní společnosti zajišťující přepravu a doručení zásilky Kupujícímu, a to v rozsahu nezbytném pro doručení nebo snadnější doručení zásilky Prodávajícímu.

6. Právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

7. V případě, že prodávající není schopen plnit své závazky z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží sjednaného v kupní smlouvě ukončil výrobu nebo provedl tak významné změny, které znemožňují plnění závazků prodávajícího z kupní smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo v případě, že prodávající ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené v těchto všeobecných obchodních podmínkách nebo za cenu uvedenou v objednávce, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a současně je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (zrušit objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto článku těchto všeobecných obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu na zboží sjednané v kupní smlouvě, a to do 14 dnů od doručení oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

V souladu s právní úpravou máte možnost odstoupit od kupní smlouvy tak, že nejprve písemně nebo e-mailem informujete kupujícího o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy, a to formou jednoznačně formulovaného prohlášení způsobem nevzbuzujícím pochybnosti (např. e-mailem nebo dopisem zaslaným poštou), a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vám bylo zboží doručeno.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, pokud je oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Zboží pak musíte neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, vrátit na adresu: KINKA STORE , Nám. Sv. Egídia 2950, 05801 Poprad, E-mail: objednavky@kinka.sk.

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Doporučujeme zboží pojistit. Dobírka není prodávajícím akceptována. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něho na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní obdržel, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a dalších nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu platby podle tohoto článku těchto Všeobecných obchodních podmínek dříve, než je Zboží doručeno Kupujícímu nebo dokud Kupující neprokáže, že Zboží odeslal zpět Prodávajícímu, ledaže Prodávající navrhne osobní odběr Zboží nebo odběr prostřednictvím jím pověřené osoby.

V této lhůtě má Kupující právo po převzetí Zboží rozbalit a vyzkoušet způsobem obvyklým při nákupu v klasickém kamenném obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží. Kupující odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku takové manipulace se zbožím, která přesahuje rámec manipulace nezbytné pro zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody proti nároku kupujícího na vrácení peněžních prostředků, které prodávající od kupujícího obdržel. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 3 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud:

(a) zboží objednané kupujícím v rámci jedné objednávky je dodáno samostatně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

(b) je dodáno zboží sestávající z několika částí nebo kusů, ode dne převzetí poslední části nebo kusu,

(c) dodává zboží na základě smlouvy opakovaně po určitou dobu, a to ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

Kupující může od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží, odstoupit i před počátkem běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží a v případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku rovněž náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou. To neplatí, pokud se prodávající zavázal nést je sám nebo pokud nesplnil svou povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby přijaté od Kupujícího na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a dalších nákladů a poplatků za Zboží, a to stejným způsobem, jaký použil Kupující při své platbě, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by Kupujícímu byly v souvislosti s tímto vrácením účtovány jakékoli další poplatky.

UPOZORNĚNÍ:

Adresa sídla:

Adresa: ADUS Technologies s.r.o., Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad,

neslouží k vrácení zboží.

7. Výhrada dodání

Dodání zboží se uskuteční pouze na území Slovenské republiky.

8. Náklady na dopravu

Cena za přepravní náklady v e-shopu KINKA, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny, činí 4,95 €. Platba na dobírku je účtována ve výši 4,95 €. Skutečné náklady na dobírku a poštovné jsou z této částky hrazeny pouze částečně, zbytek přebírá KINKA .

Pokud je z technických nebo logistických důvodů zásilka odesílána ve více etapách, účtujeme poštovné a balné samozřejmě pouze jednou.

9. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží majetkem společnosti a kupující nabývá vlastnictví ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující nebo jím pověřená třetí osoba převezme zboží od prodávajícího nebo jeho zástupce pověřeného dodáním zboží, nebo pokud tak neučiní včas, v okamžiku, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

10. Platební podmínky

Kupní cena za zboží sjednaná v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena v akceptaci objednávky. Naše ceny jsou uvedeny v eurech a jsou včetně zákonné výše DPH.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

Pokud kupující neuhradí prodávajícímu celou kupní cenu do doby dodání zboží do místa dodání, je prodávající oprávněn odmítnout dodání zboží kupujícímu. Všechny vyhlášené cenové akce platí vždy pouze do vyprodání zásob nebo do uplynutí doby jejich trvání. Způsob platby si Kupující povinně volí při zadávání objednávky, neboť ne všechny způsoby platby jsou dostupné pro všechny způsoby dopravy či skupiny zboží - e-shop při zadávání objednávky automaticky umožní zvolit pouze ten způsob platby, který je v dané konfiguraci možný. Společnost KINKA si vyhrazuje právo v jednotlivých případech některé platební metody vyloučit.

Možnosti platby: V případě, že se jedná o platbu za zboží, které je v prodeji, je možné využít i další možnosti:

1. Platba předem bankovním převodem - Platba bankovním převodem je způsob platby předem, tj. zboží je dodáno až po připsání finančních prostředků na účet společnosti. Veškeré informace týkající se platby bankovním převodem vám budou zaslány e-mailem po odeslání objednávky. Upozorňujeme, že zboží bude rezervováno po dobu jednoho týdne.

2. Dobírka pro zboží doručované kurýrní službou.

Za zboží zaplatíte při převzetí buď v hotovosti, nebo platební kartou.

3. V hotovosti

Za zboží zaplatíte při osobním odběru v některé z našich prodejen. V hotovosti zaplatíte při osobním odběru zboží.

11. Konečné ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 11. 2023.

Tyto všeobecné obchodní podmínky ve znění platném a účinném ke dni uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude probíhat formou e-mailových zpráv.

Není-li kupující spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo domnívá-li se, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o zjednání nápravy. Pokud Prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu dle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s Poskytovatelem je Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk nebo jiná příslušná pověřená právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na http://www.mhsr.sk). Zákazník může k podání návrhu na alternativní řešení sporu využít platformu pro online řešení sporů, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vztahy neupravené těmito Všeobecnými podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zákona č. 250/2007 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

Před odesláním objednávky bude kupující vyzván k potvrzení, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, přečetl si je, porozuměl jejich obsahu a souhlasí s nimi v plném rozsahu. Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů s jejich zpracováním jsou obsaženy v .

Dozorový orgán: Úřad pro ochranu osobních údajů, který je příslušný pro zpracování osobních údajů:

Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní oddělení

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi